Fem complir l’ ordenança de civisme i de tinença d’ animals de companyia.

Gossos

 

 

 

 

 

 

 

 

Gossos a les urbanitzacions.

Molts de nosaltres tenim gossos a casa, no sols son uns magnífics animals de companyía si no que a més en donen seguretat i tranquilitat. Però això no pot anar en perjudici de la seguretat ni el benestar de la resta de veïns. Sovint des de PUSA, veiem als grups de whatsapp queixes de veïns pels gossos que volten pel les nostres urnbanitzacions sense cap control, sent un perill per a la circul·lació de vehicles, i per els propis veïns. A tots se’ns ha escapat alguna vegada el gos, però com a veïns responsables de les nostres mascotes, hem de posar les eines per evitar-ho. També cal complir amb la llei, i tenir cura de les nostres estimades mascotes, per què al final ells també en surten perjudicats.

Cal tenir censats a l’ ajuntaments els animals, tenir-los al dia de les vacunes ( art 19 OM OM reguladora de la tinença d’ animals doméstics), amb xip i anar lligats pel carrer. ( art 12), han de respectar les hores de descans dels veïns, evitant lladrucs ( art 9.2 ) a més, es considera que tot animal que vagi sol per la via pública, sense la compañía del seu amo, és un animal abandonat ( art 18 ) i per tant podrá portar-se  a la protectora.

Totes aquestes conductes poden ser sancionades amb multes d’ entre 100 i 450 euros, sense perjudici d ela responsabilitat civil que poden causar per danys a tercers.

Tenir un gos, és tenir un amic fidel a la família, tractem-los com es mereixen i fem entre tots una convivència més respectuosa, hi sortirem guanyant.

Projecte d’ urbanització de les Pungoles 2018.

Ja asfalt pungolestenim aquí el projecte d’ urbanització de les Pungoles. Un projecte que està sobre els 4.600.000 eur i que afecta exclusivament a la part de Sant Antoni. Ja fa un any, Sant Pere va presentar el projecte de la part de la urbanització compresa al seu terme municipal i que te un pressupost d’ 1.700.000 eur. Independentment dels coeficients a aplicar a cada parcel·la, el import que cada propietari haurà de pagar és d’ uns 22.000 eur.

El projecte consta de dues fases. La primera pressupostada en uns 700.000 eur inclou 4 actuacions Demolicions per 354.000 eruos, sanejament per 282.000, enllumenat per 368.000 i altres per un import de 3.000 eur ). La segona fase és més important i està dotada amb 2.432.000 eur i inclou 6 actuacions Demolicions per 354.000 eur, moviments de terra per 236.000, ferms i paviment per 1.155.000, sanejament per 157.000, xarxa d’ aigua potable per 425.000 i altres per import de 108.000 eur )

Cal destacar l’ estructura tipus malla de l’ entramat de carrers, fent els verticals com a principals i els horitzontals com a secundaris. Els carrers principals tindrien unes voreres de 1,80 m d’ amplada i un carril de uns 5,50 a 6,50 m, mentre que els horitzontals, tindrien voreres de 1,50 m i un carril de 5 m. Actualment les voreres son d’ una amplada aproximada d’ un metre, amb arbres, senyals i fanals que fan encara més petita l’ amplada.

Respecte de la xarxa d’ aiguaes substituirien els actuals de fibrociment per uns altres de polietilè , amb xarxa independent. També s’ aprofitaria per col·locar elements contraincendis.També es renoven la xarxa d’aigua potable amb 12.831 m de canonades.

El sanejament d’ aigües residuals presenta greus problemes que hauran de ser objecte d’ una rehabilitació profunda. Els problemes detectats son:

-Insuficients pous de registre i de escas tamany.

-Manca de pous de registre en els extrems dels col·lectors.

-Presència de sòlids que col·lapsen alguns trams dels col·lectors.

-Esgotament de la capacitat portant de dos trams de tub, fet que pot acabar portant flonjalls i forats en superfície.

-Fissures longitudinals.

-Arrels en juntes i incrustacions.

El enllumenat serà íntegrament substituït per llums LED i la xarxa d’enllumenat amb 233 punts de llum , amb columnes de 5 m d’alçada i de 4 m d’alçada en els secundaris.

El Projecte inclou dos addendes o annexos amb tota la documentació tècnica i planells de cada una de les fases, però entenem que els veïns ens demaneu un resum clar i entenedor de cap a on pot anar el projecte definitiu. Esperem haver contribuït a fer-vos una idea d’ aquest.

Contracte de l’ aigua a les Pungoles.

l’ any 2015 l’ EUC va renovar el contracte de subministrament d’ aigua de boca amb Aigües de Catalunya 1 de juliol ). Un contracte amb una vigència de 5 anys, i que per tant està en el seu segon any de vigència.

catalana-d-aigues
Amb la dissolució de l’ Entitat, tots els contractes signats entre aquesta i la resta de ens privats han de ser extingits o no renovar-se. El fet que l’ EUC manifesti que l’ Ajuntament no vol subograr-se, no es d’ extrany. Legalment no pot subrogar-se un ens públic en un contracte subscrit per una persona  privada com és l’ EUC. Aquest argument legal, ja es va manifestar al Secretari i a la Junta de l’ Entitat des de un principi per part dels serveis jurídics de l’ ajuntament, i per tant sorprén la nota del butlletí.

Anem a pams: Al 2011, en el ple municipal del 22 de desembre, els dos ajuntaments afectats, aprovaven un conveni relatiu a les obres d’ urbanització de les Pungoles, com a pas previ a la seva recepció. Al 2012 amb el nou alcalde Sr. Martí Artalejo i l’ alcaldessa de Sant Antoni, Maria Lluïsa Berdala va arribar-se a un acord per iniciar el recepcionament de la urbanització, que es materialitza al Ple del mes d’ abril del 2013 . Al maig del mateix any, es presenta el projecte davant l’ Assemblea de veïns amb un cost de 5.538.000 eur. Un any més tard, (2014l’ ajuntament de SAV aprova el projecte d’ obres.

Al 2016l’ ajuntament acorda amb l’ EUC, la dissolució de l’ Entitat, cosa que es refrendada per l’ Assemblea de veïns el 17 de desembre del mateix any. Mentre, l’ ajuntament de Sant Antoni, encarrega un nou projecte d’ obres a la Diputació de Barcelona, que finalment ha estat entregat fa uns dies a l’ equip de govern de SAV.

Per tant, la voluntat, els fets, i les actuacions fetes tant per l’ EUC com pels dos ajuntaments implicats, mostraven clarament que ja des del 2011, hi havia la determinació de dissoldre l’ Entitat i recepcionar la urbanització . Com es possible que en mig d’ aquest procés, la Junta de la urbanització signés un nou contracte de data de juny de 2015 ) amb aigües de Catlalunya per un termini de 5 anys ?. Aquest contracte vigent fins els 2020 impedeix la dissolució i liquidació de l’ Entitat en tant i quan no quedin resolts i extingit, i que implica d’ entrada l’ exigència per part de la Companyia d’ aigüesde cobrar una indemnització de 40.000 eur per lucre cessant i que haurem de pagar entre tots els veïns.

Pitjor no es pot fer.

 

Butlletí de l’EUC de les Pungoles 2018

Pel que sembla, la data de la que havia de ser la última Assemblea General, no podrà fer-se per un problema contractual amb Aigües de Catalunya. Uns 40.000 eur de penalització tenen la culpa d’ aquest ajornament.

Aviat farà un any de la dissolució de l’ EUC i l’ assumpció dels serveis de manteniment a l’ ajuntament, i sembla ser que el Secretari seguirà al seu lloc com fins ara. Unes despeses difícils de entendre, si l’ EUC ja no s’ocupa de res. Un cop més la recepció queda en suspens, no tenim el Projecte de la Diputació respecte a les obres, ni podem fer front als 40.000 eur de penalització per la resolució anticipada del contracte.

De totes maneres, us podem avançar que el Projecte d’ urbanització estarà llest aviat, així ens ho va confirmar el regidor d’ ERC en una conversa informal mantinguda fa unes setmanes. Altra cosa, es que nos serà gaire diferent al que ja teníem i que pujava uns 5.500.000 eur. Esperarem esdeveniments.

Butlletí Pungoles 2018

Proposta de marquesines per al bus escolar. (Pressupostos 2018)

El mes passat, dins de la preparació dels pressupostos del 2018, i com ja vàrem informar-vos, a proposta de l’ AAVV de Can Miret, PUSA va recollir la idea de posar marquesines a les parades de bus, i la va estendre a totes les urbanitzacions com a una de les inversions proposades pels pressupostos d’ enguany. No va proposar-se per Can Vila ja que queda fora del nostre municipi i que demanarem a l’ ajuntament de St Pere via instància.

Sovint, els dies de mes fred, els nens, avis i pares que s’ esperen a l’ autocar escolar, ho han de fer sota la pluja o un sol de justícia, sense cap lloc on guarir-se i seure mentre arriba l’ autobus escolar. La proposta te per objecte corregir aquesta mancança.

Tanmateix, entenem que la parada de Can Miret, queda apartada del nucli de la urbanització, i que hauria de ser ubicada a la zona de les pistes esportives i local de l’ AAVV.

Parades bus Alfou

Parades bus Pungoles i Can Miret