Evaluació del servei de taxi a demanada.

El dia dos de setembre s’ iniciava el servei de taxi a demanada en substitució del servei de bus Sagalés ). La iniciativa va ser recolzada per el nostre partit i les AAVV i Entitats de conservació de les urbanitzacions. Després de 3 setmanes de servei dades del 3 al 21 de setembre ) podem dir que el servei ha tingut bona acollida. En termes de Vilamajor St Pere i St Antoni )s’ han realitzat 256 demandes del servei de les quals 217 s’ ha efectuat, 22 s’ han anul·lat i 18 s’ han rebutjat. Hem demanat les dades pormenoritzades per SAV i barris. D’ aquesta manera podrem saber quin impacte ha tingut el servei a les 4 urbanitzacions del nostre municipi. Paral·lelament vàrem entregar una relació de possibles millores del servei a l’ alcaldessa Que estan publicades al nostre web ) per tal que a la reunió que el dia 3 d’ octubre havia de tenir amb els taxistes els hi traslladés. Malgrat varem demanar a l’ alcaldessa ser a la reunió, no ens van convidar. Per aquesta raó també varem demanar que se’ns informés dels resultats de la reunió, cosa que a dia d’ avui encara no s’ ha fet. Us posem el vídeo de la intervenció del portaveu del PUSA parlant d’ aquest tema al ple de setembre.

Projecte d’ obres a les Pungoles. Com estan les coses a dia d’ avui?

El pas del sistema de cooperació ( l’ ajuntament fa les obres per concurs) , a diferència del sistema de compensació on les obres son executades per decessió de l’ EUC, comporta que la iniciativa deaquestes ja no recau en els veïns si no en l’ ajuntament. No obstant, des de l’ ajuntament sempre se’ns ha garantit que l’ última paraula la tindrien els veïns de les Pungoles. D’ altra banda, el redactat del POUM de SAV ve a establir que el cost de les obres de la futura urbantinzació de les Pungoles correrà a càrrec dels veïns. Al ser les Pungoles un sector de sòl d’ aprofitament urbanistic, ha de correspondre als veíns fer front a les despeses de la millora de la urbanització. En canvi, si la qualificació és de sol urbanitzable, la via per liquidar els costos de l’ obra, pasen per les contribucions especials. Que vol diar això? Les contribucions especials poden establir un marge d’ entre el 10 i el 90% del cost de l’ obra, per tant dins d’ aquest marge l’ ajuntament i els vïns s’ han de repartir la part a la que hi faran front cadasqun. Podria ser que l’ ajuntament es fes càrrec del 40% i els veïns de 50%, sempre dels límits que hem mencionat. Això no és possible en el cas del sol qualificat com d’ aprofitament urbanístic. I aquí rau el problema clau. Legalment tal com estan les coses ara, l’ ajuntament no s’ hauria de fer càrrec de cap cost de les obres . En qualsevol cas, serà una decissió política que ens consta que gran part dels grups municipals tenen sobre la taula. S’ haurà de buscar el mecanisme legal que permeti repartir les despeses d’ urbanització entre l’ ajuntament i els veïns. PUSA condicionarà tota negociació amb els partits a que el repartiment de la despesa sigui compartit.