Parc de bombers de SAV: moció de suport.

La primera setmana de febrer, PUSA va rebre un correu dels bombers voluntaris de SAV on es posaven de manifest una sèrie de mancances greus del propi parc de bombers, aquest correu va ser enviat amb anterioritat a la resta de partits del consistori i va donar lloc a una xerrada entre tots els partits del consistori per tal de resoldre aquesta situació. De fet, el parc va decidir la setmana anterior tancar el parc, per manca de recursos com a mesura de pressió i amb caràcter temporal.

Manca d’ aigua calenta, de cinturons de seguretat als seients de darrera dels camions, sense aire condicionat a l’ estiu ni equips de respiració autònoma suficients, vehicles vells i mancats de manteniment, o de cursos de formació, entre d’ altres deficiències. S’ arribat a l’ extrem que els mateixos bombers fan aportacions de diners cada mes per a comprar els material imprescindible per poder fer la seva feina.

Bombers SAV

Per aquestes raons tots els partits de l’ajuntament varen decidir aprovar amb caràcter d’ urgència una moció per tal de fer plenament operatiu parc de bombers i dotar-lo dels equips i material necessari per a la prestació del serveis que te encomanats. PUSA va insistir molt en que les mesures fossin concretes i reals, més que polítiques, per això varem proposar un punt nou a la moció inicial : “L’ Ajuntament de SAV es compromet a realitzar un estudi de les mancances actuals del parc de bombers i resoldre-les amb els seus propis recursos, en tant i quan la Generalitat no es faci càrrec de les seves obligacions competencials. Tanmateix, l’ ajuntament proveirà d’ una partida anual a càrrec del seu pressupost municipal per a la compra i manteniment dels equips i instal·lacions del parc, així com per a la millora de las condicions del servei del bombers voluntaris” a la qual cosa la resta de partits van estar-hi plenament d’ acord. Fruit d’ aquest consens va redactar-se la moció que podeu escoltar al vídeo del Ple del 7 de febrer.

Les dues mocions del PUSA no van ser acceptades a debat.

Joan SapéUna cosa es estar a favor de les mocions presentades  i altre no permetre la seva inclussió a l’ ordre del dia del Ple per a la seva discussió i votació. ERC i PDCat no van acceptar que les mocions sobre “Aprovació d’ un projecte per remodelar el pavelló Juan Sapé” i “Moció per elaborar un pla d’ inversions a les urbanitzacions ” es votessin, de manera que van quedar fora de l’ ordre del dia del Ple.

No entenem aquesta por a la democràcia, al debat i a l’ intercanvi de raonaments. Les mocions estaven justificades, ja que la no aprovació del nou pavelló deixava en l’ aire la subvenció de la diputació. ( 540.000 eur ) i la part que l’ ajuntament havia acordat assignar al mateix,  a càrrec del pressupost municipal. Per tant calia fixar noves prioritats d’ inversió per tal de no perdre la subvenció i destinar els més de 1.200.000 eur que tenia previst aportar l’ ajuntament a aquestes dues mocions complementàries.

 

 

Mocions oblidades en algun calaix de l’ ajuntament.

Cansats de votar mocions de contingut polític dictades des de les cúpules del PDCat o ERC que se’ns presenten cada ple i a les que sovint hem donat suport, i veient que per contra les mocions presentades pel nostre partit que havent estat votades per ells en sentit favorable (moció en contra dels correbous, moció per evitar les ocupacions, moció per declarar SAV lliure de caça i moció per a la creació d’ una mesa d’ experts per lluitar contra la vespa velutina ), son oblidades i no tramitades davant els órgans superiors a les que van adreçades, el portaveu del PUSA, va decidir ausentar-se del ple i no votar la moció del PDCat i ERC. PUSA com sempre ha fet, dona llibertat als seus regidors per tal que votin o no en funció de la seva conciència i per això, Jordi Sibina i Jesús Sans van votar a favor.

Consensuem les inversions amb les AAVV i EUC.

Sovint hi ha queixes sobre la manca de comunicació entre els representants de les Juntes de Propietaris o les de les AAVV i els responsables municipals. Sovint, les demandes d’ obres, millores o inversions que aquelles demanen no son tingudes en compte o simplement l’ ajuntament decideix fer-ne d’ altres sense comptar amb ells. Des de PUSA, entenem que aquesta no és la via, que cal tenir en compte allò que els veïns demanden i que en qualsevol cas, la comunicació ha de ser fluida i directe. Aqui teniu un exemple de les males pràctiques de l’ ajuntament en aquests casos.

IBI i inversions a les urbanitzacions.

Quant costa la policia per veí, quan la biblioteca o el camp de fuútbol? Quant es recapta a cada barri? Sols sabent quant paguem i rebem cada un de nosaltres , podrem fer un bon repartiment de les inverions i despeses necessàries per a mantenir els serveis arreu. El que sembla clar, és que les urbanitzacions aporten molt més del que rebem en forma d’ inverssions reals, i això haurà de canviar ben aviat.

Pressupost 2019: dubtes i qüestions mal resoltes.

Una de les funcions de l’oposició consisteix en estudiar els pressupostos, no sols els que s’ han d’ aprobar, sino la tendència respecte els anteriors. Sembla que l’ alcaldessa no ho veu de la mateixa manera. En qualsevol cas, creiem que els veïns han de saber si els projectes, les inversions o els programes tenen o no continuitat.

El servei de taxi a demanda per el 50% dels usuaris en dos mesos.

Quan als pressupostos del 2019 se’ns va dir que la partida per al servei de taxi a demanda era a SAV de 15.000 eur, ens vam posar les mans al cap. L’ estalvi de la supressió dels servei de bus ( Sagalés ) ha estat d’ uns 45.000 eur, però sols una tercera part d’ aquest estalvi serà destinat al servei que ha de substituir el del bus públic, de manera que lògicament, el taxi ha nascut coix de recursos. PUSA va presentar una sèrie de propostes per ampliar i millorar el servei que no han estat tingudes en compte i les dades que varem demanar sobre l’ ús del nou servei ens han donat la raó. Al mes d’ novembre, d’ un total de 179 serveis, 51 han estat rebutjats pels taxites i 21 han estat anul·lats pels usuaris ( hem de dir que una part dels serveis anul·lats ho han estat per causes no imputables als usuaris, si no per una deficient prestació del servei ). Les dades no diferencien el nombre de serveis anul·lats a St Pere y St Antoni, però si que ens indiquen que a SAV hi han hagut 79 serveis de taxi el mes de novembre. Al mes de setembre en van haver 168, per tant els usuaris han deixat de fer servir el servei en quasi un 50%. Senyal que quelcom s’ està fent malament.

Grafica taxi a demanda 2018

En el darrer ple de novembre, PUSA va demanar explicacions sobre el mal funcionament del servei, i demanant que es tinguessin en compte les millores que varem proposar.

 

Signat el conveni col·lectiu dels treballadors municipals.

Al Ple del passat mes de novembre, el consistori va aprovar el conveni col·lectiu de tots els treballadors de l’ ajuntament, equiparant funcionaris i personal laboral. Es una bona noticia per als empleats públics, amb importants millores de sou , especialment els de la policia local. Confiem que aquestes millores garanteixin una major estabilitat dels policies , que actualment marxen a altres municipis amb millors condicions econòmiques.

PUSA va votar a favor de l’ acord però va introduir alguna qüestió poc clara o desenvolupada en el text presentat del conveni i que es centra en dos qüestions: 1ª Com es calcularà el complement de productivitat, amb quins criteris objectius, en quines quanties  ( el màxim serà de 1.200 eur anuals ), qui evaluarà la productivitat i com? Etz.

Els estudis relacionats amb l’ ámbit professional ( de grau )seran  subvencionats al 50% del cost de cada assignatura independentment que es superi o no la mateixa, al menys la primera vegada. En resum, un treballador municipal que es matriculi de 3 assignatures a la facultat de econòmiques, rebrà de l’ ajuntament el 50% del cost de cada una de les 3 matricules. Nosaltres considerem que aquesta subvenció sols pot estar lligada a la superació de l’ assignatura en qüestió, i que en cas de no aprobra-la, l’ ajuntament no hauria d’ abonar cap import per aquest concepte .

Conveni colectiu

Evaluació del servei de taxi a demanada.

El dia dos de setembre s’ iniciava el servei de taxi a demanada en substitució del servei de bus Sagalés ). La iniciativa va ser recolzada per el nostre partit i les AAVV i Entitats de conservació de les urbanitzacions. Després de 3 setmanes de servei dades del 3 al 21 de setembre ) podem dir que el servei ha tingut bona acollida. En termes de Vilamajor St Pere i St Antoni )s’ han realitzat 256 demandes del servei de les quals 217 s’ ha efectuat, 22 s’ han anul·lat i 18 s’ han rebutjat. Hem demanat les dades pormenoritzades per SAV i barris. D’ aquesta manera podrem saber quin impacte ha tingut el servei a les 4 urbanitzacions del nostre municipi. Paral·lelament vàrem entregar una relació de possibles millores del servei a l’ alcaldessa Que estan publicades al nostre web ) per tal que a la reunió que el dia 3 d’ octubre havia de tenir amb els taxistes els hi traslladés. Malgrat varem demanar a l’ alcaldessa ser a la reunió, no ens van convidar. Per aquesta raó també varem demanar que se’ns informés dels resultats de la reunió, cosa que a dia d’ avui encara no s’ ha fet. Us posem el vídeo de la intervenció del portaveu del PUSA parlant d’ aquest tema al ple de setembre.

Projecte d’ obres a les Pungoles. Com estan les coses a dia d’ avui?

El pas del sistema de cooperació ( l’ ajuntament fa les obres per concurs) , a diferència del sistema de compensació on les obres son executades per decessió de l’ EUC, comporta que la iniciativa deaquestes ja no recau en els veïns si no en l’ ajuntament. No obstant, des de l’ ajuntament sempre se’ns ha garantit que l’ última paraula la tindrien els veïns de les Pungoles. D’ altra banda, el redactat del POUM de SAV ve a establir que el cost de les obres de la futura urbantinzació de les Pungoles correrà a càrrec dels veïns. Al ser les Pungoles un sector de sòl d’ aprofitament urbanistic, ha de correspondre als veíns fer front a les despeses de la millora de la urbanització. En canvi, si la qualificació és de sol urbanitzable, la via per liquidar els costos de l’ obra, pasen per les contribucions especials. Que vol diar això? Les contribucions especials poden establir un marge d’ entre el 10 i el 90% del cost de l’ obra, per tant dins d’ aquest marge l’ ajuntament i els vïns s’ han de repartir la part a la que hi faran front cadasqun. Podria ser que l’ ajuntament es fes càrrec del 40% i els veïns de 50%, sempre dels límits que hem mencionat. Això no és possible en el cas del sol qualificat com d’ aprofitament urbanístic. I aquí rau el problema clau. Legalment tal com estan les coses ara, l’ ajuntament no s’ hauria de fer càrrec de cap cost de les obres . En qualsevol cas, serà una decissió política que ens consta que gran part dels grups municipals tenen sobre la taula. S’ haurà de buscar el mecanisme legal que permeti repartir les despeses d’ urbanització entre l’ ajuntament i els veïns. PUSA condicionarà tota negociació amb els partits a que el repartiment de la despesa sigui compartit.